Privacyverklaring

Dit is de Privacyverklaring (ook genoemd: Privacy Statement) van wegwijzer024.nl, een website van Stichting Sterker (werkend onder de naam Sterker sociaal werk). Om onze werkzaamheden betreffende wegwijzer024.nl uit te kunnen voeren, verwerkt Sterker sociaal werk uw persoonsgegevens.

 

Waarom heeft Wegwijzer024 een Privacyverklaring?

We hebben in deze Privacyverklaring voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in deze Privacyverklaring lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop! Sterker sociaal werk acht een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd volgens de geldende wettelijke regels.

 
Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon en dat bent u. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u een formulier invult, een e-mail stuurt of met ons belt. Ook als u www.wegwijzer024.nl bezoekt, verzamelen wij gegevens in de vorm van een IP-adres en cookies.
Op het moment dat uw persoonsgegevens door uzelf of door een derde met Sterker sociaal werk worden gedeeld verwerken wij deze. De betekenis van het begrip verwerken is ruim en houdt onder meer in: verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen, gebruiken en het verstrekken van gegevens aan derde partijen.

 
Waarop is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Sterker sociaal werk van u (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt ten behoeve van de sociale kaart wegwijzer024.nl. 


Verwerking van persoonsgegevens

Waarvoor gebruikt wegwijzer024 uw persoonsgegevens?
Wegwijzer024 verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve website, in het bijzonder ten behoeve van het samenstellen en beschikbaar maken van een sociale kaart van welzijn, zorg en wonen in de gemeente Nijmegen.

Wegwijzer024.nl verwerkt persoonsgegevens op basis van:
•    uw toestemming;
•    de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van Sterker sociaal werk, waarbij uw belang niet prevaleert. 

 

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

 
Contactpersonen van activiteiten

Wij verwerken persoonsgegevens van contactpersonen van activiteiten, diensten of organisaties die door uzelf worden aangemeld op wegwijzer024.nl. Wanneer u een activiteit, dienst of organisatie via de website meldt, vragen wij u om toestemming om de persoonsgegevens van de contactpersoon te registreren en openbaar te maken via wegwijzer024. 
Daarnaast verzamelen wij persoonsgegevens van contactpersonen van activiteiten, diensten of organisaties die reeds openbaar beschikbaar zijn op websites van derden of in (wijk)bladen en andere media.
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: 

  • Naam van de activiteit, dienst of organisatie
  • Korte omschrijving van de activiteit, dienst of organisatie
  • Contactgegevens organisatie (indien van toepassing; adres, locatie, website en e-mailadres)
  • Gegevens contactpersoon (naam, telefoonnummer en/of e-mailadres)
  • Informatie over specifieke doelgroep(en)
  • Mailadres van de inzender (diegene die een activiteit meldt of een wijziging doorgeeft via de knop ‘activiteit melden of wijziging doorgeven’)

E-mailadressen van contactpersonen worden periodiek gebruikt voor het versturen van een herinneringsmail om de gegevens op wegwijzer024 te controleren. Het e-mailadres van de inzender wordt slechts gebruikt om contact op te nemen met de inzender bij vragen of opmerkingen over de desbetreffende inzending. 

Belangrijk: als u als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van uw medewerkers of vrijwilligers aan ons doorgeeft, dan bent u volgens de geldende wetgeving verplicht om uw medewerkers of vrijwilligers hierover te informeren. U kunt deze Privacyverklaring hen geven. Zij weten zo precies hoe wegwijzer024 omgaat met hun persoonsgegevens.

 
Bezoekgegevens

Wanneer u wegwijzer024.nl bezoekt registeren we uw IP-adres, bezoekgegevens en cookies. Met deze informatie houden we statistieken bij over het gebruik van onze website. Met deze statistieken verbeteren wij onze website. Voor het verzamelen van deze anonieme statistieken maken we gebruik van Google Analytics. Dit zorgt ervoor dat er analytische cookies geplaatst worden door Google, als onderdeel van de 'Analytics'-dienst. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

 
Instellen klikgedrag

Als u niet wilt dat wegwijzer024 uw klikgedrag gebruikt om algemene bezoekgegevens te verzamelen, dan kunt u dit via uw internetbrowser instellen. 

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is Stichting Sterker, gevestigd aan Panovenlaan 1, 6525 DZ te Nijmegen. De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

Het up-to-date houden van de bij ons bekende gegevens is volgens ons echter een gedeelde verantwoordelijkheid. Wanneer u signaleert dat informatie op wegwijzer024.nl onjuist of onvolledig is (zoals bijvoorbeeld de gegevens van een contactpersoon, adres en dergelijke), verzoeken wij u vriendelijk dat aan ons door te geven via de knop 'activiteit doorgeven of wijziging melden' op deze website.

 

Beveiliging en geheimhouding

 
Beveiliging

Sterker sociaal werk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via e-mailadres: wegwijzer024@sterker.nl. Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft Sterker sociaal werk de volgende passende technische en organisatorische maatregelen:
•    Het systeem waarin persoonsgegevens worden opgeslagen is enkel toegankelijk voor een selecte groep medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden dat ze toegang hebben. Toegang voor deze medewerkers geschied enkel door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord.
•    Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert.


Melden van incidenten/datalekken

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten. 

 
Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Sterker sociaal werk bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Gegevens van contactpersonen van niet-gepubliceerde activiteiten worden maximaal 2 jaar bewaard. 

 
Verstrekken aan derden

E-mailadressen van contactpersonen kunnen door ons worden verstrekt aan Nijmeegse maatschappelijke organisaties, met als doel het voorlichten van bewoners en organisaties over activiteiten die in de wijk georganiseerd worden. Voor dit doel kunnen zij u als contactpersoon aanschrijven. Buiten deze uitzondering om, verstrekken wij uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij u ons hiervoor nadrukkelijk, en na verzoek, toestemming hebt gegeven.

Sterker sociaal werk kan daarnaast verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is verleend Sterker sociaal werk haar medewerking. 

 
Privacyrechten

Wat zijn uw rechten?
Wanneer Wegwijzer024 persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Uw rechten zullen hieronder worden toegelicht. 

 

Inzage in uw gegevens

U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien. Op wegwijzer024.nl kunt u zelf inzien welke persoonsgegevens behorende bij uw activiteit, dienst of organisatie in de sociale kaart zijn opgenomen. 

 

Recht op correctie en verwijdering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te wijzigen, af te schermen of te laten verwijderen. Ook heeft u het recht om (bepaalde) persoonsgegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer u van mening bent dat uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt.

 
Recht op gegevensoverdracht

Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machineleesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt.  

 
Verzoek

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens doorgeven via het formulier op deze website of via mail: wegwijzer024@sterker.nl. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek. 

 

Over deze privacyverklaring

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens, sinds 25 mei 2018 betreft dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd. Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit deze Privacyverklaring niet of onvoldoende door ons worden nageleefd kunt u contact opnemen met Sterker via informatiebeveiliging@sterker.nl. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP):

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV  Den Haag
0900-2001201

Sterker sociaal werk kan deze Privacyverklaring aanpassen. De laatste wijziging was op 28 juni 2018. De meest recente versie vindt u altijd op www.wegwijzer024.nl.

 
Heeft u vragen of opmerkingen over onze Privacyverklaring?

Neem dan gerust contact met ons op via:

Stichting Sterker
Panovenlaan 1
6525 DZ Nijmegen
088 – 00 11 333
wegwijzer024@sterker.nl